Klachtenbeleid

Ik heb een klacht, wie kan ik aanspreken?

Bij Huidkliniek Wang staat U centraal. Van de doktersassistentes aan de balie tot de dermatologen in de behandelkamer probeert iedereen u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het gebeuren dat u iets als negatief heeft ervaren. Wij stellen het dan ook op prijs als u het ons laat weten wanneer u niet tevreden bent. Het biedt ons inzicht in eigen handelen, en het is een leermoment waardoor we onze kwaliteit kunnen verbeteren. Het is voor u belangrijk dat u zich helemaal prettig voelt bij onze begeleiding.

Direct bespreken
De eerste stap is om het kenbaar te maken aan de praktijkmanager, bij voorkeur via email: praktijkmanager@huidkliniek-wang.nl  Samen overlegt u hoe het probleem opgelost kan worden.

Klacht over een factuur
Een vraag of klacht over een factuur wordt behandeld door de financiële administratie. Ook hierover kunt u een mail sturen aan praktijkmanager@huidkliniek-wang.nl  Uw email wordt dan doorgestuurd aan de financiële administratie.

Klachtenfunctionaris
Wanneer het voorgaande geen oplossing heeft geboden kunt U zich schriftelijk richten tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan met u bespreken welke mogelijkheden er zijn om het door u ervaren probleem op te lossen. Deze functionaris is op grond van de Wet (Wkkgz) door de directie van Huidkliniek Wang aangesteld om u op een onafhankelijke, onpartijdige wijze bij te staan.

Stuur hiervoor uw klacht per email naar klachtenfunctionaris@huidkliniek-wang.nl én per ondertekende brief naar het volgende adres :

Huidkliniek Wang
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Mient 206
2564 KT  Den Haag

Wij vragen u vriendelijk de volgende zaken op te nemen:

  • Uw naam, voorletters en geboortedatum
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • De naam van degene aan wie de klacht is gericht
  • De periode en / of datum van de aanleiding van de klacht
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van hetgeen u heeft ervaren en waarover u klaagt (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden). U kunt zich hierbij laten bijstaan door de klachtenfunctionaris of het onafhankelijk bureau van het regionaal patiënten platform (RPCP)
  • Plaats, datum en uw handtekening
  • Toestemming voor dossierinzage, indien u een klacht namens een familielid of op andere wijze betrokken persoon indient. Wilt u in dit geval dan duidelijk aangeven in welke relatie u tot deze persoon staat. Vermeldt u de volledige gegevens van deze persoon en voeg hierbij een toestemmingsverklaring van de betreffende persoon.

Geheimhouding
De klachtenfunctionaris en de medewerkers van Huidkliniek Wang zijn ingevolge de wet verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit een dossier worden pas ingezien indien betrokkene daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Geschillencommissie

Indien uw klacht niet kan worden opgelost kan het geschil worden voorgelegd aan de externe geschillencommissie waarbij Huidkliniek Wang is aangesloten. Deze geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dat betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.

Indien u zich met uw klacht tot een instantie buiten onze kliniek wendt, stellen wij het op prijs als u de directie van de Huidkliniek Wang hiervan schriftelijk op de hoogte wilt brengen. Wij hopen uiteraard dat het zover niet hoeft te komen.

Top